close

Privacy Statement en Disclaimer

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Moree v.o.f.  gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van de Moree-site wordt de sitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

De Moree-site bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Moree en worden de Moree-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Moree kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. Moree behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

Moree redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Moree -site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie op een bij een Moree gekocht artikel worden geclaimd en evenmin toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid. Moree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Moree-site verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Moree-site beschikbare informatie. Moree aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Moree-site.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten.
De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Moree of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de Moree-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Moree, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.
Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de Moree -site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van Moree of derden is verboden.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat Moree bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres,  e-mailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). In het kader van gegevensbescherming geldt het volgende: tenzij de wet dit vereist of door justitiële autoriteiten wordt verlangd, zal Moree deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.

Interactieve communicatie
De sitebezoeker krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens en reacties (verder: data) in te vullen. Direct na het invullen wordt de door de sitebezoeker ingevoerde data zichtbaar op de Moree-site. Dergelijke gegevens zijn vrij van eigendomsrechten, niet vertrouwelijk en voor een ieder toegankelijk. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker Moree om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van Moree wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.

Moree is in geen geval aansprakelijk voor het door de sitebezoeker geformuleerde. De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de Moree-site of naar Moree verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van Moree of van derden.

Persoonlijke gegevens en privacy
De door de sitebezoeker op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens worden opgenomen in het Moree gegevensbestand waarvan Moree houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Moree kan de gegevens gebruiken voor het informeren van sitebezoekers over nieuws van Moree. Moree kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Moree (mede)houder is.

Persoonsgegevens worden door Moree nimmer aan derden verstrekt, tenzij Moree daartoe wettelijk wordt verplicht. Moree kan de sitebezoeker (verder: nieuwsbrieflezer) met betrekking tot nieuws over Moree persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij Moree geregistreerd staande gegevens. Wanneer de nieuwsbrieflezer geen informatie van Moree meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben kan de nieuwsbrieflezer dit melden via de laatst ontvangen Moree-nieuwsbrief.

Cookies
Op haar website maakt Moree gebruik van zogenaamde "cookies". Een cookie (gegevenselement) wordt gebruikt om het internetverkeer op de site van gebruikers te kunnen registreren. Een cookie maakt individuele voorkeur van een site-bezoeker voor bepaalde informatie sneller toegankelijk doordat dit gegevenselement wordt verstuurd naar de browser in diens computersysteem. Een sitebezoeker kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door zijn browser anders in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de toegang tot enkele pagina's van de website niet meer mogelijk is.
 
Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.
Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Moree behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.
 

© Tripany.com | contact | sitemap | disclaimer & privacy statement